Klauzula poufności

I. Dane Administratora Danych Osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest firma MTM CONSULTING z siedzibą z Kaliszu przy ul. Wojska Polskiego 116  wpisana do rejestru przedsiębiorców Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod numerem NIP: 618 150 36 81.

 II. Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych

Przetwarzamy  Państwa  dane w następujących celach:

W celu dokonania wyceny usługi,  rezerwacji oraz wykonania usług, zgodnych z profilem naszej działalności, ewentualnego rozpatrywania reklamacji itp.
Podstawa prawna przetwarzania danych - art. 6 ust. 1 lit. b RODO,  - dane są konieczne do wykonania umowy lub podjęcia czynności zmierzających do zawarcia umowy.
W celu wystawienia faktury i spełnienia innych obowiązków wynikających z przepisów prawa  takich jak np. przechowywanie dokumentacji księgowej oraz w celu dochodzenia ewentualnych roszczeń i obrony przed nimi,
Podstawa prawna  przetwarzania danych -  art. 6 ust. 1 lit. c i f RODO - przetwarzanie jest konieczne do wywiązania się przez Administratora  ze spoczywających na nim obowiązków określonych przepisami prawa oraz prawnie uzasadniony interes Administratora.
W celu zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom, właścicielom Apartamentów i Gościom Resortu Hevenia Rewal w postaci monitoringu wybranych pomieszczeń obiektu.
Podstawa  przetwarzania -  art. 6 ust. 1 lit. f RODO -  prawnie uzasadniony interes Administratora ( zapewnienie wszelkim osobom przebywającym na terenie ośrodka  bezpieczeństwa). Dane z monitoringu  są usuwane maksymalnie po 3 miesiącach od rejestracji.
W celach marketingu bezpośredniego, w ramach którego będziemy Państwa informować o naszych usługach  produktach i / lub  wysyłać tworzony przez nas newsletter.
Podstawa  przetwarzania -  art. 6 ust. 1 lit. f RODO -  prawnie uzasadniony interes Administratora lub udzielona przez Państwa zgoda (zapisanie się na newsletter)

III. Odbiorcy danych

Państwa dane mogą być przekazywane lub udostępniane podmiotom, z którymi współpracujemy  oraz podmiotom powiązanym. Odbywa się to zawsze zgodnie z prawem i wyłącznie w określonych w umowach celach i na określonych zasadach, gwarantujących bezpieczeństwo ochrony danych. Mogą to być np. firmy obsługujące szybkie płatności, firma hostingowa, firma świadcząca usługi ochroniarskie.  Oprócz tego, może się zdarzyć, że na podstawie właściwego przepisu prawa lub decyzji właściwego organu będziemy musieli przekazać Pana/Pani dane osobowe również innym organom lub podmiotom.

IV. Przekazywanie danych do państw trzecich

Administrator nie przekazuje danych osobowych do Państw trzecich (poza obszar EOG) lub organizacji międzynarodowych. W przypadku, gdyby taki zamiar powstał, Administrator dołoży wszelkich starań, aby było to Państwo lub organizacja, wobec którego Komisja Europejska stwierdziła odpowiedni stopień ochrony.

V. Okres przetwarzania danych

Państwa dane przetwarzane są przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne do osiągnięcia celów przetwarzania określonych powyżej oraz przez okres wynikający z przepisów prawa, w szczególności Ordynacji Podatkowej oraz terminów przedawnienia roszczeń wynikających z Kodeksu Cywilnego. Po zrealizowaniu usługi, Administrator będzie przetwarzał dane osobowe, o ile będą istniały podstawy do ich dalszego przetwarzania, przez okres wynikający z przepisów prawa , jednak nie dłuższy niż 10 lat od roku, w którym wykonana została usługa. W przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody, dane będą przetwarzane przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne do realizacji celu lub do momentu odwołania udzielonej zgody.

VI. Prawa Klienta

Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści danych, prawo ich poprawiania, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, przenoszenia danych i wniesienia skargi do organu nadzorczego t.j. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. W przypadku, gdy dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody, mają Państwo prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Podanie przez Państwa danych osobowych jest zawsze dobrowolne, lecz w przypadku realizacji celów 1 i 2 powyżej niezbędne do wykonania usługi.

VII. Profilowanie

Informujemy, że nie dokonujemy zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym w oparciu o profilowanie.


Kontakt

Wir laden Sie
zum Kontakt ein!

KONTAKTFORMULAR

MTM Consulting Developer

Marcin Gościniak

+48 537 537 537

m.gosciniak@mtmconsulting.pl

Jakub Zakrzewski

+48 537 537 538

kuba@mtmconsulting.pl